Ingatlan illeték kalkulátor

Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése után általában illetéket kell fizetni. A tulajdon megszerzésének módja dönti el, hogy milyen kedvezményeket vehetünk igénybe az ingatlan illeték megfizetésénél. Ingatlan illeték kalkulátorunk ennek kiszámításához nyújt segítséget. Az ingatlanhoz tartozó illeték kiszámításához adja meg a szükséges adatokat. Válassza ki az ingatlan típusát, majd a vagyonszerzés módját. Utána adja meg az ingatlan forgalmi értékét. Vétel esetén a vételi ár a forgalmi érték. Öröklés és ajándékozás esetén a forgalmi értéket meg kell becsülnie. Ehhez ne a szomszédok véleményét vegye alapnak. Inkább ingatlan adatbázisokban keressen összehasonlító adatokat az előzetes kalkulációhoz. A végleges értéket azonban az öröklés, vagy ajándékozás okirata határozza meg. Ne feledje, hogy ezek a statisztikák árai általában kínálati árak, melyek változnak a konkrét vásárlás során. A típus és a szerzés módja meghatározza, hogy milyen további részleteket adhat meg a szerzés kapcsán. Ezek is fontosak, mert jelentősen módosíthatják az ingatlan illetékének mértékét. Általában ezek tartalmazzák az igényelhető kedvezményeket. Az illeték megfizetése minden esetben a tulajdont megszerző kötelessége. Az illeték elengedéséért, vagy részletfizetésért a NAV-hoz kell kérvényben folyamodni. A kalkulátor minden lépésnél automatikusan újra kiszámítja az illeték mértékét.

Ingatlan illeték kalkulátor

Forgalmi (eladási) érték:
Ingatlan típusa:
Lakóingatlan Termőföld
Telek Minden más
Vagyonszerzés módja:
Vétel Öröklés Ajándék
Aki megveszi:
Ingatlanforgalmazó, vagy hitelintézet
Házastárs, vagy egyenes ági rokon
Egyéb
1 éven belül eladott másik lakás értéke:
Vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatás összege:
Aki megveszi:
35 év alatt, első lakás (15mFt-ig 50% kedvezmény)
Új lakás (15 mFt-ig illetékmentes)
Nincs kedvezmény
Illeték mértéke:
Az ingatlan illeték kalkulátor által kiszámított adatok tájékoztató jellegűek. Az ingatlan illeték mértékét hivatalosan az NAV-hoz tartozó Illetékhivatal állapítja meg! A NAV-nak joga van az Ön által megadott forgalmi értéket felülbírálni saját adatbázisa alapján.

Tájékoztató az ingatlan illeték számításához

Az illeték kalkulátor az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonszerzési illeték meghatározására szolgál az ingatlan forgalmi értéke alapján. A kalkulátor csak néhány általános szabályt kezel, ezért csak tájékoztatási jelleggel szabad az eredményeit elfogadni. Az ingatlan vagyonszerzési illeték szabályok rendszere bonyolult és a szabályozása részletes, ezért minden konkrét esetben az illetéktörvényből kell tájékozódni. Az illeték kalkulátor a vagyon típusa szerint a lakás, telek, termőföld és egyéb ingatlan vagyonszerzésére vonatkozó főbb illeték szabályokat kezeli, a vétel, az ajándékozás és az öröklés esetében. Tartalmazza az örökösödési illeték új szabályait, a lakásokra vonatkozó mentességeket és kedvezményeket, építkezésnél a telek illeték mentességét, valamint az ingatlanforgalmazásra vonatkozóan a termőföldre és az egyéb ingatlanokra vonatkozó illeték szabályokat. A számítás eredménye a felhasználók tájékoztatását szolgálja, pontos illeték számítást minden esetben a NAV végzi.

Főbb ingatlan vagyonszerzési illetékszabályok

Az ingatlan, az ingó, valamint a vagyoni értékű jog megszerzése után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Illeték fizetési kötelezettség akkor merül fel, ha a szerzés ellenérték fejében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon - például öröklési szerződéssel vagy elbirtoklással - történt. A vagyonátruházási illeték alapja az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke, s általános mértéke 4 százalék. Az általánostól eltérő illeték alapot vagy illeték mértéket határoz meg az illetéktörvény - többek között - a lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok megszerzése, valamint az ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés esetében. A lakásokra vonatkozó illeték mértéke a lakás forgalmi értékének 4 százaléka. Amennyiben az illeték megfizetésére kötelezett a lakásnak csupán a résztulajdonjogát szerzi meg, a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 4 százalékos illeték. A lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. A lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt legnagyobb és a legkisebb forgalmi értékű ingatlanok - terhekkel nem csökkentett - értékkülönbözete. A vagyonátruházási illeték alóli mentességek eseteit az illetéktörvény sorolja fel tételesen. Az illeték mentességek köre döntően lakáspolitikai és szociális célokat szolgál.

Főbb illeték mentességek és illeték kedvezmények

Újonnan épített lakás megvásárlásának illeték mentessége A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása mentes illetékfizetési kötelezettség alól. A legfeljebb 30 millió forint értékű lakások esetében a 15 millió forintra eső illetéket (740 ezer forintot) nem kell megfizetni. A 30 millió forintnál magasabb értékű lakások esetében az általános szabályok szerint kell eljárni, ilyen esetben mentesség vagy kedvezmény nem vehető igénybe. Az első lakás illeték kedvezménye Első lakástulajdon (tulajdoni hányad) megszerzésekor az egyébként fizetendő illeték 50%-áig terjedő, de legfeljebb 40 000 forint illeték kedvezményre jogosult a lakás megszerzője, ha a lakás megszerzője az illeték kötelezettség keletkezésekor a 35. életévét még nem töltötte be és az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. Építési telek A hatályos illeték szabályok alapján mentes a vagyonszerzési illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a megszerzéstől számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Lakóházépítési szándékáról a vagyonszerző legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál. Az illetékhivatal megállapítja a telek után járó illetéket, de annak megfizetését a 4 éves határidő leteltéig felfüggeszti. Ha a vagyonszerző a határidő lejártakor nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, akkor az illetéket az eredeti esedékességtől (a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követő naptól) számítandó késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnie. Termőföldvásárlás, megszerzés illeték mentessége Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetére az illetéktörvény a termőföld után fizetendő öröklési illetékből kedvezményt biztosít. Ez a kedvezmény az illeték fele, ha pedig az örökös családi gazdálkodó, akkor egynegyedét kell megfizetni. Ez utóbbi kedvezményre való jogosultságáról a vagyonszerzőnek a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia. Az illetéktörvény egyrészt mentességet biztosít a termőföldnek a mezőgazdasági termelők, vagyis egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, őstermelő gazdaságátadási támogatása feltételeként történő ajándékozása útján megvalósuló szerzésére. Ingatlanforgalmazási célból történő vagyonszerzések illetéke Ha a főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó az általa vásárolt ingatlant továbbértékesítési célból vásárolta meg, s erről az illetékhivatal felé nyilatkozott az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 2 százalék illetéket fizet. Ha a vállalkozó két éven belül nem adja el, vagy nem adja - tulajdonjog átszállást eredményező - lízingbe az ingatlant, az illetékhivatal a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözete kétszeresének megfizetését pótlólag előírja.